تکنالوژی
شنبه, 28 میزان 1397
رای دهی برای انتخابات پارلمانی در برخی مراکز مسدود، فردا برگزار می شود

 

 
1TV Afghanistan © 2018