صفحه نخست
چهارشنبه, 29 عقرب 1398

 

 

طالبان گفتگوی مستقیم با کابل را با وجود رهایی زندانیان شان رد کردند

1TV Afghanistan © 2019