Video

 

 

بزرگداشت از روز عاشقان در کابل به دور از تمام دغدغه‌های امنیتی موجود در کابل کابل در یکی دو روز پسین، حال و هوای پرجنب و جوش و متفاوت پیدا کرده است. بسیاری جوانان در شهر با وجود محدودیت ها و ناامنی زیاد، از روز والنتاین یا عاشقان بزرگداشت کردند. برخی از این روز گرامی داشت می‌کنند، زیرا باور دارند روزهای خوب درکابل بسیار کم اتفاق می‌افتد و کمتر وقت کابل از صدای انتحار و انفجار درامان است. برای فروشنده ها هم امروز، فرصتی است برای رونق دادن کار و درآمد بیشتر. اما درسوی دیگر، شماری باشندگان کابل، روز عاشقان را با فرهنگ افغانستان بی گانه می پندارند. روی هم رفته، در چهاردهم فبروری، روز عاشقان؛ رنگ دیگر به بازارهای بسیاری شهرهای جهان می‌دهد و بهانه ای میشود برای عاشقی برای ابراز علاقه شان به معشوقه های شان. گزارشی از نرگس هورخش ویراستار تصویر: دین محمد راوش

A family find their son alive a day after his death ceremony
Interview with Ahadi
Hamgam ba Entekhabat 25.01.2018
Afghan girls bowling competition
Eating competition in Herat
Special Interview With EU Ambassador to AFG
Gold medal winner Afghan boy training
Funeral of Imam e Zaman Mosque Attack Victims
Special Reports
Special Report Kabul bus suicide attack
Afghan disabled Soldier
Click to Watch More Videos on Youtube
1TV Afghanistan © 2017